Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1993.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den (inget datum) 1993.

Närvarande: 13 st

 

§1. Fiskeklubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Föredragningslistan upplästes och godkändes.

§4. Att leda årsmötet utsågs Håkan Loo och sekreterare Göran Dahlquist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Andreas Holden och Krister Nilsson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport upplästes och lades till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 1993 års verksamhet.

§9. Till ordförande för 1994 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till styrelserepresentanter för 94-95 omvaldes Göran Dahlquist och Tomas Säll.

§11. Till revisorer omvaldes Kjell Svensson och Krister Nilsson. Suppleant Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar 94:          §13. Prisköpare

Angel (styrelsen)                   Krister Nilsson

Pimpel (styrelsen)                 Andreas Holden

Vår 28/5                                Nils-Åke Stålros

Kast 18/6                               Kjell Dahlquist

Mete 30/7                              Börje Svensson

Pimpel båt 27/8                     Lars Jönsson

Höst 24/9                              Göran Dahlquist

§14. Årsavgiften är 50 kr. Startavgiften höjdes till 50 kr och auktionen slopas. Inträdesavgiften är 250 kr med nyckel.

§15. Rapporter saknas.

§16. På ordet fritt hade Krister Nilsson förslag på att största fisken gädda, gös och abborre under året skulle ge ett litet pris. Ekolod får ej användas under tävlingarrna. Styrelsen och Krister Nilsson ska försöka ordna Angeltävlingen på Marsholm. All fisk på tävlingarna räknas men för Pimpel, Mete och Pimpel från båt är gädda och gös 1/5 av vikten. Allsingkrok och trekrok får användas på Angeltävlingen. Maggot, larver, bröd och mask får användas på tävlingarna.

§17. Ordförande förrättade prisutdelning. Där Kjell Dahlquist tog sin tredje inteckning i Vandringspriset.

§18. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade 1993 åsr rsmöte avslutat. Efter detta blev det kaffe och smörgås.

 

Vid protokollet: Göran Dahlquist

Justerat: Krister Nilsson och Andreas Holden