Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1980.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 8 November 1980.

Närvarande: 17 st

 

§1. Diö Amatörfiskeklubbs ordförande Gunder Wirell hälsade de närvarande välkomna och förklarade 1980 års årsmöte öppnat.

§2. Förelaggt förslag till föredragningslista godkändes utan ändringar.

§3. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Gunder Wirell.

§4. Att föra årsmötets protokoll utsågs undertecknad.

§5. Till justeringsmän utsågs Nils-Åke Stålros och Olle Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 1980 års verksamhet föredrogs och lades därefter till handlingarna. Kassören redogjorde för den ekonomiska delen av verksamheten.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 1980 års verksamhet och förvaltning.

§9. Till styrelseledamöter för 1980-82 valdes Nils-Åke Stålros samt Bengt Sandström. Till ordförande för 1980-81 valdes Gunder Wirell. Till suppleanter för 1980-81 valdes Olle Svensson samt Sven-Johan Svensson.

§10. Till revisorer utsågs Allan Karlsson och Stanley Persson. Till revisorssuppleant utsågs Kjell Svensson.

§11. Som föreningens representanter i Möckelns Norra Fiskevårdsförening utsågs Sven-Johan Svensson och Stanley Persson. Till suppleant utsågs Ivar Karlsson.

§12. Fisketävlingarna under 1981 fastställdes preliminärt till följande datum:

Angel 17/1

Pimpel 28/2

Glinder 13/6

Kastspö 25/7

Mete 29/8

Slöjd 26/9

Årsmötet diskuterade starttiderna för tävlingarna och beslöt att Angel och Pimpeltävlingarna skulle börja kl 8.00, övriga 7.00.

§13. Årsavgiften för 1981 fastställdes till 15 kronor och inträdesavgiften fastställdes till 75 kronor.

§14. Rapporterades om inbjudan från Diö Båtklubb beträffande diskussioner om nya systemet för utprickning av farleder. Efter en längre diskussion utsågs Gunder Wirell samt Ragnar Karlsson att representera fiskeklubben vid vidare diskussioner. Försöksverksamhet skulle pågå under vintern för att sedan följas av succesiv övergång.

§15. Eftersom styrelsen av 1977 års årsmöte fått i uppdrag att svara för intagningen av nya medlemmar beslöts att punkten "nya medlemmar" skulle avföras från dagordningen.

§16. Årsmötet diskuterade den planerade årsfesten som pga för litet deltagarantal blivit inställd. Styrelsen fick i uppdrag att om möjligt arrangera en fest under våren.

§17. Ordförande förrättade prisutdelning för årets tävlingar. Speciellt applåderades för Bengt Sandström som erövrat den första inteckningen i det nya Vandringspriset.

§18. Då inga övriga ärenden förelåg tackade ordföranden de närvarande för visat intresse, framförde sitt och sekreterarens tack för förtroendet att leda förhandlingarna och förklarade därefter 1980 års årsmötet avslutat. Efter förhandlingarna intogs en landgång vilken klubben bjöd de närvarande på.

 

Vid protokollet: Ragnar Fransson

Justerat: Olle Svensson och Nils-Åke Stålros