Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1995.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den (inget datum) 1995.

Närvarande: 19 st

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig utlyst godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragslista godkändes.

§4. Att leda årsmötet utsågs Håkan Loo och sekreterare Göran Dahlquist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Ivar Karlsson och Åke Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse upplästes. Lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 1995 års verksamhet.

§9. Till ordförande för 1996 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till styrelseledamöter för 1996-97 valdes Jan Gunnarsson och Göran Dahlquist. I tur att avgå var Göran Dahlquist och Tomas Säll.

§11. Till revisorer valdes Kjell Svensson och Jan Gunnarsson. Suppleant Åke Svensson.

§12. Fisketävlingar 1996:     §13. Prisköpare:

Angel (styrelsen)                 Jonnie Skarphagen

Pimpel (styrelsen)               Åke Svensson

Vår 1/6                                Kjell Svensson

Mete 29/6                            Håkan Loo

Kast 3/8                               Lennart Karlsson

Pimpel båt 31/8                  Tomas Hallengren

Höst 28/9                            Roy Käll

§14. Årsavgiften är 100 kr. Startavgift 50 kr. Inträdesavgiften är 250 kr med nyckel + årsavgift. Pensionärer 65 år betalar halva årsavgiften 50 kr.

§15. Rapporter saknades.

§16. På ordet fritt beslutades att ekolod inte får användas på tävlingarna. Styrelsen fick i uppdrag att kontrollera vad det kostar att byta nyckel till stugan. Styrelsen ska även försöka få hit Möckelns FVOs ordförande till en frågestund och även skicka några representanter till Möckelns FVOs årsmöte. Bokslutet ändras till 1 okt-30 sep så kommer alla tävlingar på samma år.

§17. Ordförande förrättade prisutdelningen där Kjell Dahlquist tog sin andra inteckning.

§18. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade 1995 års årsmöte avslutat. Efter detta kaffe och smörgås.

 

Vid protokollet: Göran Dahlquist

Justerat: Ivar Karlsson och Åke Svensson