Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1960.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Diö Amatörfiskeklubb den 12 November 1960.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Sven-Johan Svensson som hälsade de närvarande medlemmarna välkomna samt föredrog dagordningen som godkändes.

§2. Till ordförande för årsmötet valdes Stig Gustavsson samt till sekreterare Sture Johnsson. Att justera dagens protokoll valdes Martin Karlsson och Willy Magnusson.

§3. Till årsmötets samkväm beslutades anslås 150 kronor.

§4. Styrelsens och revisorernas berättelse föredrogs och kassören Bernt Nygren redogjorde för ekonomisk tablå som visade att inkomster och utgifter balanserat på 326 kronor med en behållning på 2:05.

§5. I likhet med revisorernas förslag lämnades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§6. Sven-Johan Svensson var i tur att avgå i styrelsen och undanbad sig vilket mötet respekterade. Valda på två år blev Martin Karlsson med Eskil Hall som suppleant på 2 år och på ett år Valter Hall.

§7. Till revisorer valdes Willy Magnusson och Börje Johansson och till suppleanter Valdemar Lindberg och Ove Ohlsson.

§8. Mötet beslutade höja årsavgiften till 4 kronor samt slopa inträdesavgiften och att hedersmedlem Algot Almgren skulle bjudas på supén.

§9. Sven-Johan Svensson rapporterade att Möckelns Norra Fiskevårdsförening i år inplanterat fiskyngel för 320 kronor.

§10. Styrelsen fick i uppdrag att förhöra sig om markplats för tältet samt att eventuellt skaffa ett bättre tält då det gamla är i dåligt skick.

§11. Till avslutning tackade Eskil Hall avgående styrelseledamoten Sven-Johan Svensson för ett idogt och uppoffrande arbete i klubben och Bernt Nygren överlämnade en minnessak.

 

Vid protokollet: Sture Johnsson

Justerat: Martin Karlsson och Willy Magnusson