Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1994.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den (inget datum) 1994.

Närvarande: 10 st

 

§1. Fiskeklubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista godkändes.

§4. Att leda årsmötet utsågs Håkan Loo och sekreterare Göran Dahlquist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Krister Nilsson och Håkan Karlsson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 1994 års verksamhet.

§9. Till ordförande för 1995 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till kassör för 1995-96 omvaldes Börje Svensson.

§11. Till styrelseledamot för 1995-96 omvaldes Kjell Dahlquist.

§12. Till revisorer valdes Kjell Svensson och Jan Gunnarsson. Suppleant Bengt Sandström.

§13. Fisketävlingar 1995:     §14. Prisköpare:

Angel (styrelsen)                 Priser: Krister Axelsson

Pimpel (styrelsen)               Priser: Kjell Dahlquist

Vår 20/5                              Priser: Tomas Säll

Kast 17/6                            Priser: Krister Nilsson

Mete 29/7                           Priser: Håkan Loo

Pimpel båt 26/8                  Priser: Göran Dahlquist

Höst 23/9                           Priser: Börje Svensson

§15. Årsavgiften höjdes till 100 kr. Startavgift 50 kr. Inträdesavgiften är 250 kr med nyckel. En ny medlem får betala 350 kr första året med årsavgiften. Vill han hoppa av efter en säsong får han 250 kr tillbaka vid återlämnande av nyckel. Prissumman för inköp av priser höjdes till 900 kr.

§16. Rapporter saknades.

§17. På ordet fritt beslutades att ekolod får användas under tävling. Fisken ska avlivas när den tas upp. Med levande fisk vid invägningen kan man diskas. Angående Angeltävlingen ska styrelsen och Krister Nilsson undersöka om det går att lägga tävlingen på ett annat ställe och även förlänga tävlingen med en timme. Färdmedel som spark och cykel får användas men ej motordrivna hjälpmedel. Det pratades även om klubben ska gå med i Fritidsfiskarna. Mer information behövs innan beslut fattas. Sillfesten kommer att slopas och istället försöka med en Göstävling där alla får deltaga, förslagsvis 1/7 mellan 16-21.

§18. Ordförande förrättade prisutdelningen. Där Kjell Dahlquist tog första inteckningen i det nya Vandringspriset.

§19. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade 1994 års årsmöte avslutat. Efter detta var det kaffe och smörgås.

 

Vid protokollet: Göran Dahlquist

Justerat: Krister Nilsson och Håkan Karlsson