Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2015.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 20 November 2015.

Närvarande: 17 st

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§2. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förslag till föredragningslista godkändes och lades till handlingarna.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna valdes Håkan Loo och till sekreterare Pernilla Svensson Blomqvist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Krister Dahlquist och Tomas Hallengren.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport lästes upp och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsens verksamhetsår 2015 beviljades full ansvarsfrihet.

§9. Till val av ordförande 2016 - 2017 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till val av två styrelseledamot valdes Peter Åberg och Pernilla Svensson Blomqvist.

§11. Till val av två revisorer samt en suppleant 2016 valdes Kjell Svensson och Torsten Riis som revisorer och till suppleant Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar under 2016:

-Angeltävling 23 januari

-Pimpeltävling efter isförhållande  inställd

-Vårtävling 21 maj

-Göstävling  KM 3 juni

-Mete 12 augusti

-Kastspö 27 augusti

-Pimpel från båt 10 september

-Hösttävling 24 september

GÖSTÄVLING (stora) 3 juli

§13. Till val att köpa priser till tävlingarna valdes styrelsen att ordna detta.

§14. Avgifterna i Diö Amatörfiskeklubb 2016 fastställdes till:

-Startavgift 80:- (för icke medlem 120:-, gäller ej vintertävlingarna)

-Årsavgift 150:-

-Pensionär 75:- (med pensionär räknas det året man fyller 65 år.

-Inträdesavgift 500:-

§15. Rapport finns från Möckelns Fvo att gösens minimimått tagits bort.

-Rapport om att Reastolen har sponsrat med priser till ett värde av 500:- per tävling.

§16. Under ordet fritt beslutades att vi inte skulle ha ett minimimått på den stora göstävlingen.

-Förslag kom på att ta fram en almanack med bilder från sjön Möckeln som skulle säljas till våra medlemmar.

-Diskussioner fördes om att Möckelns Fvo ska utreda och eventuellt förbjuda vertikalfiske och långrev i Möckeln.

§17. Klubbmästare för 2015 blev Edward Dahlin och prisutdelningen förättades utav Börje Svensson och Pernilla Svensson Blomqvist.

§18. Då inga andra ärende förelåg så tackade ordförande Håkan Loo för visat intresse. Därefter bjöds det på förtäring.

 

Vid protokollet: Pernilla Svensson Blomqvist.

Justerat: Krister Dahlquist och Tomas Hallengren.