Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1989.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den (inget datum) 1989.

Närvarande: 7 st

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och förklarade 1989 års årsmöte öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Föredragningslistan upplästes och godkändes.

§4. Att föra årsmötesförhandlingarna utsågs Håkan Loo och vid protokollet Göran Dahlquist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Tommy Svensson och Ragnar Karlsson.

§6. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

§8. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 1989 års verksamhet.

§9. Till ordförande för 1990 valdes Håkan Loo.

§10. Till styrelserepresentanter för 1990-91 omvaldes Bengt Nilsson och Göran Dahlquist.

§11. Till revisorer valdes Kjell Svensson och Krister Nilsson. Till suppleant Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar 1990:                §13. Prisköpare:

Angel 

Pimpel

Vårtävling 9/6                                  Håkan Loo

Spinn 28/7                                      Tommy Svensson

Mete 18/8                                        Bengt Nilsson

Hösttävling 15/9                              Ragnar Karlsson

Pimpel från båt 29/9                        Göran Dahlquist

§14. Inträdesavgiften höjdes till 200 kr. Årsavgiften förblev 40 kr och startavgiften 30 kr.

§15. Rapporter saknades.

§16. På ordet fritt sas det att trekrok och allsingkrok är tillåtet på Angeltävlingen. Styrelsen fick i uppdrag att kontrollera vad fiskekortspengarna går till. Det diskuterades vad som ska hända om två fiskare vinner Vandringspriset på samma placering och vikt. Om detta händer skriv båda namnen på Vandringspriset. Till sist bestämdes det att nästa år blir det ingen årsfest. Endast en liten fest för de närvarande vid mötet.

§17. Då inga övriga ärende förelåg tackade klubbens ordförande Håkan Loo de närvarande för visat intresse och förklarade 1989 års årsmöte avsluta. Efter förhandlingarna var det den sedvanliga årsfesten.

 

Vid protokollet: Göran Dahlquist

Justerat: Tommy Svensson och Ragnar Karlsson