Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1981.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 10 Oktober 1981.

Närvarande: 14 st

 

§1. Fiskeklubens ordförande Gunder Wirell hälsade de närvarande välkomna och förklarade 1981 års årsmöte öppnat.

§2. Förelaggt förslag till föredragningslista godkändes utan ändringar.

§3. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Sven-Johan Svensson.

§4. Att föra årsmötets protokoll utsågs undertecknad.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Kjell Svensson samt Ragnar Karlsson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 1979 års verksamhet föredrogs och lades därefter till handlingarna. Kassören redogjorde för föreningens ekonomi.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 1981 års verksamhet och förvaltning.

§9. Till orförande för 1982 valdes Gunder Wirell. Till styrelseledamöter för 1982-83 valdes Börje Svensson och Tommy Svensson. Till suppleanter för 1981 valdes Roger Andersson och Ragnar Karlsson.

(det står 1981 i protokollet men det ska så klart vara 1982-83 eller hur?)

§10. Till revisorer utsågs Allan Karlsson och Stanley Persson med Ivar Karlsson som suppleant.

§11. Som föreningens representanter i Möckelns Norra Fiskevårdsförening utsågs Ivar Karlsson med Nils-Åke Stålros som suppleant.

§12. Fisketävlingarna under 1982 fastställdes till följande dagar:

Angel 23/1 kl  8.00

Pimpel 13/2 kl  8.00

Glinder 19/6  kl 7.00

Kast  sista helgen på ind.sem.  kl 7.00

Mete 28/8  kl 7.00

Slöjd 18/9  kl 7.00

Vid vintertävlingarna får inga hjälpmedel i form av fordon, pulkor etc användas. Vid alla sommartävlingar skall fiske ske från båt med start från Svalö. Metetävlingen skall genomföras inom ett begränsat område som skall utvisas av karta i klubbstugan. Fiske ska ske norr om linje Marsholm - Lilla Kvarnö - Knektö med undantag för Svalö-vasarna. Styrelsen fastställer område för pilketävling.

§13. Årsavgiften för 1982 fasttställdes till 25 kronor varav 10 kronor återgår till festdeltagarna.

§14. Meddelades att klubben står som arrangör för pimpeltävling mot SFK Flugan och att man sökt kommunalt bidrag för utprickning av farleder i samarbete med Diö Båtklubb.

§15. Fortsättningsvis skall vinstvärdet vid tävlingar höjas mot att klubb-kassan endast subventionerar med de närvarande medlemmarnas tävlingsavgifter.

§16. Påmindes om tidigare beslut (1976) att inköpa en fotogenlampa och en 5 kg pulversläckare till klubbstugan.

§17. Då inga övriga ärenden förelåg tackade ordförande de närvarande för visat intresse, framförde sitt och sekreterarens tack för förtroendet att leda förhandlingarna och förklarade därefter 1981 års årsmöte avslutat. Efter förhandlingarna följde den sedvanliga årsfesten.

 

Vid protokollet: Ragnar Fransson

Justerat: Kjell Svensson och Ragnar Karlsson