Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2012.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 2012-11-30.

Plats: Urania Diö. Närvarande: 24 st.

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och öppnade mötet.

§2. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista godkändes och lades till handlingarna.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs ordförande Håkan Loo och till sekreterare Niclas Svensson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Daniel Svensson och Mikaela Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska rapporter upplästes och lades därefter till handlingarna. 

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.

§9. Till val av kassör för 2013-2014 omvaldes Börje Svensson.

§10. Till val av styrelseledamot 2013-2014 omvaldes Peter Åberg.

§11. Till val av två revisorer och en suppleant för 2013 omvaldes Kjell Svensson, Torsten Riis och Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar för 2013 beslutade datum:

Angel och Pimpel is - efter isförhållande

Vårtävling 25 maj

KM Göstävling 7 juni

Metetävling 2 augusti

Kastspötävling 24 augusti 

Pimpel båt 14 september  

Hösttävling 28 september

GÖSTÄVLING 5 juli (öppen tävling med minst en medlem i båten)

§13. Val av prisköpare för 2013 valdes enligt följande:

Angel och Pimpel is - styrelsen

Pimpel is - Nils-Åke Stålros

Vårtävling - Edward Dahlin

KM Göstävling - Martin Knutsson

Metetävling - Peter Åberg

Kastspötävling - Håkan Loo

Pimpel båt - Viveca o Lennart Johnsson

Hösttävling - Niclas Svensson o Pernilla S Blomqvist

§14. Avgifterna för 2013 är oförändrade.

§15. På ordet rapporter fanns inget nytt.

§16. På ordet fritt så kom årsmötet fram till att starten på Angeltävlingen skall ske från Åsen. Det framkom önskemål om en ny kamin till stugan. 

§17. Klubbmästare för 2012 blev Göran Dahlquist. Prisutdelningen förrättades av Börje Svensson och Pernilla Blomqvist Svensson. 

§18. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande Håkan Loo för visat intresse. Därefter bjöds det på middag. Det var kokt potatis, lax, grönsaker och tillhörande dricka.

 

Vid protokollet: Niclas Svensson

Justerat: Daniel Svensson och Mikaela Svensson