Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1973.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 10 November 1973.

Närvarande: 21 st

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Karl-Erik Ohlsson. Han hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

§2. Dagordningen lästes upp och den godkändes.

§3. Till att leda årsmötets förhandlingar valdes Sven-Johan Svensson. Till sekreterare utsågs undertecknad. Stanley Persson och Ivar Karlsson valdes att justera dagens protokoll.

§4. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och den godkändes enhälligt. Av berättelsen framgick bl.a att 7 st nya medlemmar beviljats inträde i klubben och att medlemsantalet vid årets slut var 38 st. Klubben har under året anordnat 5 st fisketävlingar och vinnare av Pimpeltävlingen blev Olle Svensson, Angel: Lars Skarphagen, Glinder: Ragnar Karlsson, Slöjd: Martin Karlsson samt Kastspö: Sven-Johan Svensson. Klubben har under året arrenderat fiskevatten av Birger Hörberg på Höö för en summa av 2350:- plus moms. 40 stycken sjömärken har varit utplacerade. Fiskeklubbens medlemmar har hjälpt den nybildade båtklubbens medlemmar med installering av el-ström vid Åsen.

§5. Revisorernas berättelse lästes upp och den godkändes. Kassan visade en behållning på 1368:25 kronor.

§6. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.

§7. Till styrelseledamöter omvaldes, för en tid av 2 år, Stig Gustavsson och Ragnar Karlsson. Till suppleanter omvaldes Sven-Johan Svensson och Hugo Sjöstrand.

§8. Till revisorer omvaldes Willy Magnusson och Sture Johnsson. Till suppleanter omvaldes Ragnar Nykvist och Allan Karlsson.

§9. Årsavgiften fastställdes till 70:-

§10. Mötet beslutade att till representanter till Möckelns Norra Fiskevårdsförening utse Sven-Johan Svensson och Karl-Erik Ohlsson. Till ersättare valdes Ivar Karlsson och Stanley Persson.

§11. Årsmötet beviljade Bo Lexander inträde i klubben.

§12. Karl.Erik Ohlsson rapporterade att fiskeklubben fått erbjudande att arrendera Möckelsnäs fiskevatten. Mötet beslutade att ej antaga erbjudandet. 

§13. Under punkten ordet fritt ventilerades en rad frågor bl.a påtalade Karl-Erik Ohlsson att medlemmarna borde visa större intresse för fisketävlingarna och inte enbart fiska kräftor.Mötet beslutade att styrelsen skall skicka en skrivelse till berörda medlemmar med uppmaning att deltaga i klubbens tävlingar. Hugo Sjöstrand talade om att det finns planer på att förbjuda fiske efter motordriven båt. Ombuden till Möckelns Norra Fiskeförening skall beakta denna fråga så att fiskeklubben får säga sin mening innan beslut fattas. Det framkom även att det finns risk för att en allt större del av sjön Möckelns fiskevatten kan komma att avstängas för fiske. Styrelsen fick i uppdrag att agera på lämpligt sätt. Kent Karlsson efterlyste en bättre ordning vid utsättning och intagning av sjömärken och att ett datum fastställdes när sjömärken skall vara utsatta. Mötet beslutade att samtliga sjömärken skall vara utsatta senast den 1 juni. Vidare beslöts att en gasoltub till skall inköpas och att Bengt Sandström skall sköta gasolen i klubbstugan.

§14. Sven-Johan Svensson tackade för att han fått leda årsmötesförhandlingarna. Han framförde medlemmarnas tack till styrelsen för ett gott arbete. Årsmötet som hölls i Urania (Diö) avslutades med supé och dans.

 

Vid protokollet: Arne Andersson

Justerat: Stanley Persson och Ivar Karlsson