Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1975.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den ?? November 1975.

 

§1. Mötet öppnades av orförande Gunder Wirell som hälsade de närvarande välkomna.

§2. Dagordningen upplästes och godkändes.

§3. Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Karl-Erik Ohlsson samt till sekreterare undertecknad.

§4. Att justera dagens protokoll utsågs Stig Gustavsson och Sture Johnsson.

§5. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes. Medlemsantalet var vid årets slut 43 st. Klubben har under året anordnat 6 st fisketävlingar för de egna medlemmarna. Under dessa tävlingar har 108 startavgifter erlagts och 34 medlemmar deltagit.

§6. Vinnare av Pimpeltävlingen: Lars Skarphagen, Angel: Börje Svensson, Glinder: Martin Karlsson, Kastspö: Sven-Johan Svensson, Slöjd: Kjell Svensson samt en extra Pimpeltävling (från båt) som vanns av Hugo Sjöstrand. Vandringspriset erövrades för året av Kjell Svensson. Klubben har under året arrenderat Höö (fiskevatten) för tvåtusentrehundrafemtio kronor plus moms. Vidare har virke sågats för upprustning av klubbstugan.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

§8. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet .

§9. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Lars Skarphagen och Göran Brannegård. Till suppleanter valdes Sven-Johan Svensson och Hugo Sjöstrand.

§10. Revisorerna Willy Magnusson och Allan Karlsson omvaldes med Bernt Nygren och Olle Svensson som suppleanter.

§11. Mötet beslutade att till representanter vid Möckelns Norra Fiskevårdsförenings möte utse Sven-Johan Svensson och Stanley Persson med Ivar Karlsson och Martin Karlsson som suppleanter.

§12. Vidare beslutades att styrelsen skall avgöra när tävlingarna skall förläggas.

§13. Arrendet för fiskevattnet på Höö beslutades efter mycket debatt att ej betala mer än 3500:- per år efter 3 år höjs 1000:-. Förhandlingsmän Sven-Johan Svensson, Gunder Wirell och Karl-Erik Ohlsson.

§14. Årsavgiften bestämdes till 10:- plus arrendet. Inträdesavgiften 75:-.

§15. Startavgiften beslutades att vara 10:- per tävling.

§16. Årsmötet beviljade följande nya medlemmar inträde: Arne Eichler, Lennart Johnsson, Gustav Wirell, Lars-Erik Svensson, Jerry Brannegård, Åke Olofsson, Ronny Boström, Sven-Inge Persson, Roland Nilsson och Torbjörn Johnsson.

§17. Sjömärkenas utsättning uppdelades mellan fiskeklubben och båtklubben.

§18. Slöjdtävlingen beslutades att börja klockan 07.00.

§19. Karl-Erik Ohlsson tackade för att han fått förtroendet att leda årsmötesförhandlingarna samt framförde medlemmarnas tack för ett gott arbete.

§20. Årsmötet som hölls i Urania avslutades med supé och dans.

 

Vid protokollet: Martin Karlsson

Justerat: Sture Johnsson och Stig Gustavsson 

 

 

Protokoll fört vid  extramöte med Diö Amatörfiskeklubb den 26 maj 1976.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Gunder Wirell som hälsade de närvarande välkomna.

§2. Dagordningen upplästes och godkändes.

§3. Till att leda dagens förhandlingar valdes Sven-Johan Svensson och till mötessekreterare Karl-Erik Ohlsson.

§4. Till att justera dagens protokoll valdes Stanley Persson och Kjell Svensson.

§5. SvenJohan Svensson informerade om de kontakter som tagits med Birger Hörberg och förklarade att förhandlingarna hade strandat p.g.a. Hörberg inte prutat något på den summa han begär, 5500:- plus moms. Martin Karlsson hänvisade till årsmötets beslut som var 3500:- plus en höjning de två sista med 1000:-. Bengt Sandströms förslag att en kräftsektion skulle bildas, vilket mötet beslutade.

§6. Fem nya medlemmar beviljades inträde i klubben.

§7. Sven-Johan Svensson tackade för förtroendet att leda förhandlingarna och avslutade mötet.

Vid protokollet: Karl-Erik Ohlsson

Justerat: Stanley Persson och Kjell Svensson