Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2016.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 25 November 2016.

Närvarande: 21 st

 
§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§2. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förslag till föredragningslista godkändes och lades till handlingarna.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna valdes Håkan Loo och till sekreterare Niclas Svensson.

§5. Att justera protokollet utsågs Edward Dahlin och Johan Jansson. 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport lästes upp och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna. 

§8. Styrelsens verksamhetsår 2016 beviljades full ansvarsfrihet. 

§9. Till val av kassör 2017 - 2018 valdes Börje Svensson

§10. Till val av styrelseledamot  2017 - 2018 valdes Niclas Svensson.

§11. Till val av två revisorer samt en suppleant 2017 valdes Kjell Svensson och Torsten Riis, suppleant Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar under 2017:

 Angel o vinterpimpel efter isförhållanden.

 Vårtävling: 20 Maj

 KM Göstävling: 2 Juni

 Mete: 11 Augusti 

 Kastspö: 26 Augusti

 Pimpel från båt: 9 September

 Hösttävling: 23 September

 GÖSTÄVLINGEN: 7 Juli

§13. Till val att köpa in priser till tävlingarna valdes styrelsen att ordna detta.  

§14. Avgifterna i Diö Amatörfiskeklubb 2017:

-Årsavgift: 150:- (pensionär 75:-)

 med pensionär räknas det året man fyller 65 år samt sjukpensionär.

-Startavgift 80:- (för icke medlem 120:-, gäller ej vintertävlingarna)

-Inträdesavgift: 500:- + 100:- för nyckel till stugan.

§15. Rapport om sjömärkens vara eller inte vara diskuterades.

-Samma summa delas ut till både södra och norra delen av sjön.

-Norra delen har 86 märken.

-Diskussioner förs om båtägare ska betala till en pott för sjömärken.

-Är oklart om hur det blir.

§16. Priserna till årsmötet diskuterades.

-Glasen vi har nu kostar ca 7000:-

-Ändras till:

 1 a. Kastspörulle

 2.a. presentkort på 900:-

 3-10.  i fallande värde till 100:-

- Förslag på priser: fiskekort, årskort och fri startavgift.

- Förslag kom även på att vinnare av deltävling kan bjuda med ej medlem       på tävling  gratis.

- Frågan kom upp om flugfiske är tillåtet på kastspö, vår och hösttävlingarna.

 Det beslutades vara tillåtet.

- Vid göstävling gäller endast trolling.

- Protokollet kommer att finnas på hemsidan. 

 Lösenord till medlemmarna.

- Jokerlotteri skall ordnas av styrelsen.

- Arbete på Svalö. Arbetsgrupper utsågs till detta:

-Röjning: Bengt Lexander och Edward Dahlin

-Tak/altan: Peter och Lennart Johnsson

-Målning ute: Håkan Loo, Pernilla Svensson Blomqvist och Niclas Svensson

-Målning inne: Börje Svensson och Greger Håkansson

-Utedass: Johan Jansson kollar med bygglinjen på Haganäs

§17. Vinnare av Vandringspriset 2016 blev Edward Dahlin

 och prisutdelningen förättades utav Börje Svensson och Pernilla Svensson Blomqvist

§18. Då inga andra ärenden förelåg så tackade ordförande Håkan Loo för visat   intresse. Därefter bjöds det på lättare förtäring.

 

Vid protokollet: Niclas Svensson

Justerat: Edward Dahlin och Johan Jansson