Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1967.

Protokoll fört vid årsmöte med Diö Amatörfiskeklubb den 11 November 1967.

 

§1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Martin Karlsson vilken hälsade de närvarande välkomna.

§2. Dagordningen för mötet upplästes och godkändes.

§3. Till att leda förhandlingarna valdes Sven-Johan Svensson. Till sekreterare valdes Karl-Erik Ohlsson. Till justeringsmän valdes Stig Gustavsson och Sture Johnsson.

§4. Styrelsens berättelse upplästes och godkändes. Även revisorernas berättelse och kassatablå upplästes och godkändes samt beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet under den tid revisionen omfattar.

§5. Till styrelsen för 2 år valdes Olle Svensson och Bernt Nygren.

§6. Till suppleanter valdes Hugo Sjöstrand och Börje Johansson.

§7. Till revisorer valdes Willy Magnusson och Sture Johnsson med Ragnar Nykvist och Karl-Erik Ohlsson som suppleanter.

§8. Till årsavgift för år 1968 beslöt mötet en oförändrad avgift, alltså 10 kronor. För nya medlemmar skall också avgiften vara oförändrad 75 kronor.

§9. Till kvällens samkväm beslutade mötet anslå en avgift av 150 kronor.

§10. För nästa års tävlingar beslutade mötet i enlighet med Martin Karlssons förslag som här följer.

Pimpeltävlingen: För pimpeltävlingen är endast pimpelspö med pilk tillåten.

Poäng: 20 poäng för abborre, 10 poäng för gädda.

Glindertävlingen: Vid glindertävlingen får följande redskap användas: rodd med raftar, kastspö, mete och pilk.

Poäng: 10 poäng för abborre, 10 poäng för gädda.

Kastspötävlingen: Vid kastspötävlingen får endast kastspö användas (dock ej efter båt vid rodd eller körning).

Poäng: 10 poäng för gädda, 10 poäng för abborre.

Slöjdtävlingen: För slöjdtävlingen gäller endast rodd eller körning med raftar eller kastspö med varierande bete.

Poäng: 10 poäng för gädda, 10 poäng för abborre.

Vidare beslutade mötet att kastspötävlingen skall ingå i klubbmästerskapet. Vandringspriset skall fungera som förut.

§11. Mötet var nu framme vid ordet fritt där Eskil Hall framförde två mans önskan att få bli medlemmar i klubben. Männen ifråga var från Malmö. Mötet hänsköt frågan till styrelsen. Martin Karlsson tog upp frågan om medlemmar som skulle vilja utträda ur klubben. Han menade att denna medlem ej skall få något tillbaka på inträdesavgiften. Mötet biföll herr Karlssons förslag. Eskil Hall har möjlighet att inköpa en stor gasoltub för 20 kronor. Styrelsen fick detta i uppdrag.

§12. Sven-Johan Svensson tackade de avgående styrelseledamötena för nedlagt arbete under den tid de varit med i styrelsen samt hälsade de nyvalda hjärtligt välkomna. Han tackade också för förtroendet att få leda dagens förhandlingar samt önskade klubben ett framgångsrikt 1968. Sedan vidtog ett trevligt samkväm där medlemmarna med damer åt, drack och roade sig kungligt.

 

Vid protokollet: Karl-Erik Ohlsson

Justerat: Sture Johnsson och Stig Gustavsson